Hằng đẳng thức đáng nhớ

α

I. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2. (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3. A2 – B2 = (A - B)(A + B)

4. (A + B)3 = A3 +3A2B + 3AB2 + B3

5. (A – B)3 = A3- 3A2B + 3AB2 - B3

6. A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)

7. A3- B3 = (A - B)(A2 + AB+ B2)

8. (A + B + C)2 = A2 + B2 + C2 + 2AB + 2AC + 2BC

II. CHÚ Ý;

1. A + B= -(-a - b)

2. (A + B)2 = (-a - b)2

3. (a - b)2 = (b - a)2

4. (A + B)3 = -(-a - b)3

5. (a - b)3 =-(-A + B)3