nữa đến Tết Giáp thìn 10/02/2024

Dương lịch


Tháng ba

March

26

Âm lịch: 5/2

(Quý mùi)
Ngày

Âm lịch


Tháng hai

Tháng Ất mão

2023 - Quý mão


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch


  • Năm
  • Năm nay
  • Tháng
Tháng 3 2023
Hôm nay
Thứ haiT2T2
Thứ baT3T3
Thứ tưT4T4
Thứ nămT5T5
Thứ sáuT6T6
Thứ bảyT7T7
Chủ nhậtCNCN
{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thìn</p>", "event": "" }

27

8


Bính thìn

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh tỵ●</p>", "event": "" }

28

9


Đinh tỵ●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu ngọ</p>", "event": "" }

1

10


Mậu ngọ

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mùi●</p>", "event": "" }

2

11


Kỷ mùi●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh thân●</p>", "event": "" }

3

12


Canh thân●

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân dậu●</p>", "event": "" }

4

13


Tân dậu●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm tuất</p>", "event": "" }

5

14


Nhâm tuất

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý Hợi●</p>", "event": "" }

6

15/2


Quý Hợi●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp tý</p>", "event": "" }

7

16


Giáp tý

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất sửu●</p>", "event": "" }

8

17


Ất sửu●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Bính dần●</p>", "event": "" }

9

18


Bính dần●

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh mão●</p>", "event": "" }

10

19


Đinh mão●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu thìn</p>", "event": "" }

11

20


Mậu thìn

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ tỵ●</p>", "event": "" }

12

21


Kỷ tỵ●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh ngọ</p>", "event": "" }

13

22


Canh ngọ

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân mùi●</p>", "event": "" }

14

23


Tân mùi●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Nhâm thân●</p>", "event": "" }

15

24


Nhâm thân●

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý dậu●</p>", "event": "" }

16

25


Quý dậu●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp tuất</p>", "event": "" }

17

26


Giáp tuất

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất Hợi●</p>", "event": "" }

18

27


Ất Hợi●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tý</p>", "event": "" }

19

28


Bính tý

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh sửu●</p>", "event": "" }

20

29


Đinh sửu●

{ "lDate": { "dd": 30, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">30</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu dần●</p>", "event": "" }

21

30


Mậu dần●

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mão●</p>", "event": "" }

22

1/2


Kỷ mão●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh thìn</p>", "event": "" }

23

2


Canh thìn

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân tỵ●</p>", "event": "" }

24

3


Tân tỵ●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm ngọ</p>", "event": "" }

25

4


Nhâm ngọ

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý mùi●</p>", "event": "" }

26

5


Quý mùi●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp thân●</p>", "event": "" }

27

6


Giáp thân●

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất dậu●</p>", "event": "" }

28

7


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tuất</p>", "event": "" }

29

8


Bính tuất

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh Hợi●</p>", "event": "" }

30

9


Đinh Hợi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tý</p>", "event": "" }

31

10


Mậu tý

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ sửu●</p>", "event": "" }

1

11


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Canh dần●</p>", "event": "" }

2

12


Canh dần●

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân mão●</p>", "event": "" }

3

13


Tân mão●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm thìn</p>", "event": "" }

4

14


Nhâm thìn

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý tỵ●</p>", "event": "" }

5

15/2


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp ngọ</p>", "event": "" }

6

16


Giáp ngọ

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mùi●</p>", "event": "" }

7

17


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Bính thân●</p>", "event": "" }

8

18


Bính thân●

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh dậu●</p>", "event": "" }

9

19


Đinh dậu●