338 ngày nữa đến Tết Quý mão 22/01/2023

Dương lịch


Tháng hai

February

18

Âm lịch: 18/1

(Nhâm dần)
Ngày

Âm lịch


Tháng một

Tháng Nhâm dần

2022 - Nhâm dần


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch


  • Năm
  • Năm nay
  • Tháng
Tháng 2 2022
Hôm nay
Thứ haiT2T2
Thứ baT3T3
Thứ tưT4T4
Thứ nămT5T5
Thứ sáuT6T6
Thứ bảyT7T7
Chủ nhậtCNCN
{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thân</p>", "event": "" }

31

29


Giáp thân

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất dậu●</p>", "event": "Tết Nguyên Đán (M 1)" }

1

1/1


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">2/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tuất</p>", "event": "Tết Nguyên Đán (M 2)" }

2

2/1


Bính tuất

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">3/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh Hợi●</p>", "event": "Tết Nguyên Đán (M 3)" }

3

3/1


Đinh Hợi●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu tý●</p>", "event": "" }

4

4


Mậu tý●

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ sửu●</p>", "event": "" }

5

5


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh dần</p>", "event": "" }

6

6


Canh dần

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân mão●</p>", "event": "" }

7

7


Tân mão●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm thìn</p>", "event": "" }

8

8


Nhâm thìn

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý tỵ●</p>", "event": "" }

9

9


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp ngọ●</p>", "event": "" }

10

10


Giáp ngọ●

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mùi●</p>", "event": "" }

11

11


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thân</p>", "event": "" }

12

12


Bính thân

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh dậu●</p>", "event": "" }

13

13


Đinh dậu●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-heart-o", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tuất</p>", "event": "Lễ Tình Nhân" }

14

14


Mậu tuất

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ Hợi●</p>", "event": "Tết Nguyên Tiêu" }

15

15/1


Kỷ Hợi●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Canh tý●</p>", "event": "" }

16

16


Canh tý●

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân sửu●</p>", "event": "" }

17

17


Tân sửu●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm dần</p>", "event": "" }

18

18


Nhâm dần

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý mão●</p>", "event": "" }

19

19


Quý mão●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thìn</p>", "event": "" }

20

20


Giáp thìn

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất tỵ●</p>", "event": "" }

21

21


Ất tỵ●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Bính ngọ●</p>", "event": "" }

22

22


Bính ngọ●

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh mùi●</p>", "event": "" }

23

23


Đinh mùi●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu thân</p>", "event": "" }

24

24


Mậu thân

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ dậu●</p>", "event": "" }

25

25


Kỷ dậu●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh tuất</p>", "event": "" }

26

26


Canh tuất

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân Hợi●</p>", "event": "" }

27

27


Tân Hợi●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Nhâm tý●</p>", "event": "" }

28

28


Nhâm tý●

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý sửu●</p>", "event": "" }

1

29


Quý sửu●

{ "lDate": { "dd": 30, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">30</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp dần</p>", "event": "" }

2

30


Giáp dần

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mão●</p>", "event": "" }

3

1/2


Ất mão●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thìn</p>", "event": "" }

4

2


Bính thìn

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh tỵ●</p>", "event": "" }

5

3


Đinh tỵ●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu ngọ</p>", "event": "" }

6

4


Mậu ngọ

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mùi●</p>", "event": "" }

7

5


Kỷ mùi●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh thân●</p>", "event": "" }

8

6


Canh thân●

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân dậu●</p>", "event": "" }

9

7


Tân dậu●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm tuất</p>", "event": "" }

10

8


Nhâm tuất

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý Hợi●</p>", "event": "" }

11

9


Quý Hợi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp tý</p>", "event": "" }

12

10


Giáp tý

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất sửu●</p>", "event": "" }

13

11


Ất sửu●