Tháng mười một

2023

November

Tàn tích Memphis

Memphis vốn là thủ đô của Ai Cập cách đây khoảng 3000 năm trước Công nguyên. Phế tích của thủ đô Memphis ngày nay nằm cách thủ đô Cairo 19 km về phía Nam, bên bờ Tây của sông Nile. Thành phố này được thành lập bởi vua Menes, với hơn 30.000 dân, đây vốn là khu định cư lớn nhất thế giới trong thời kỳ đó.


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân dậu●</p>", "event": "" }

30

16


Tân dậu●

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Nhâm tuất●</p>", "event": "" }

31

17


Nhâm tuất●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý Hợi●</p>", "event": "" }

1

18


Quý Hợi●

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp tý</p>", "event": "" }

2

19


Giáp tý

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất sửu●</p>", "event": "" }

3

20


Ất sửu●

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính dần</p>", "event": "" }

4

21


Bính dần

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Đinh mão</p>", "event": "" }

5

22


Đinh mão

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu thìn●</p>", "event": "" }

6

23


Mậu thìn●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ tỵ●</p>", "event": "" }

7

24


Kỷ tỵ●

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh ngọ</p>", "event": "" }

8

25


Canh ngọ

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân mùi●</p>", "event": "" }

9

26


Tân mùi●

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm thân</p>", "event": "" }

10

27


Nhâm thân

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý dậu●</p>", "event": "" }

11

28


Quý dậu●

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp tuất●</p>", "event": "" }

12

29


Giáp tuất●

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Ất Hợi</p>", "event": "" }

13

1/10


Ất Hợi

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Bính tý●</p>", "event": "" }

14

2


Bính tý●

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh sửu●</p>", "event": "" }

15

3


Đinh sửu●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu dần</p>", "event": "" }

16

4


Mậu dần

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ mão●</p>", "event": "" }

17

5


Kỷ mão●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh thìn</p>", "event": "" }

18

6


Canh thìn

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân tỵ●</p>", "event": "" }

19

7


Tân tỵ●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 10 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-graduation-cap", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Nhâm ngọ●</p>", "event": "Nhà giáo Việt Nam" }

20

8


Nhâm ngọ●

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý mùi●</p>", "event": "" }

21

9


Quý mùi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thân</p>", "event": "" }

22

10


Giáp thân

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất dậu●</p>", "event": "" }

23

11


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tuất</p>", "event": "" }

24

12


Bính tuất

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Đinh Hợi</p>", "event": "" }

25

13


Đinh Hợi

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Mậu tý●</p>", "event": "" }

26

14


Mậu tý●

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ sửu●</p>", "event": "" }

27

15/10


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh dần</p>", "event": "" }

28

16


Canh dần

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân mão●</p>", "event": "" }

29

17


Tân mão●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm thìn</p>", "event": "" }

30

18


Nhâm thìn

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý tỵ●</p>", "event": "" }

1

19


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Giáp ngọ●</p>", "event": "" }

2

20


Giáp ngọ●

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mùi●</p>", "event": "" }

3

21


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thân</p>", "event": "" }

4

22


Bính thân

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh dậu●</p>", "event": "" }

5

23


Đinh dậu●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tuất</p>", "event": "" }

6

24


Mậu tuất

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Kỷ Hợi</p>", "event": "" }

7

25


Kỷ Hợi

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh tý●</p>", "event": "" }

8

26


Canh tý●

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân sửu●</p>", "event": "" }

9

27


Tân sửu●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm dần</p>", "event": "" }

10

28


Nhâm dần